top of page

PLA D’ACTUACIÓ BÀSICA – MESURES COVID-19

AULA MUSICAL SAGRERA

Data d'actualització: 27/11/2020

 

El centre Aula Musical Sagrera, seguint les instruccions del Departament d’Educació (Pla d’actuació PROCICAT 3/7/2020), ha elaborat el Pla de Contingència del centre per tal de garantir les mesures i els protocols en l’inici del curs acadèmic 2020/21.

 

Com a mesures generals s’ha procedit a la desinfecció del centre, l’adquisició de material higiènic i de protecció (gel hidroalcohòlic, solució desinfectant, mampares, etc.)  També s’ha fet una anàlisi i valoració dels espais per tal de garantir les distàncies i les dinàmiques de mobilitat.

Pels espais comuns i aules queda garantida la ventilació després de cada sessió i la desinfecció del possible material susceptible de ser manipulat.

1. PROTOCOL D’ACCÉS AL CENTRE:

 • Només podran entrar al centre l’alumnat, professorat i equip directiu. No es permet l’entrada al centre de familiars o acompanyants.

 • Serà obligatori portar mascareta per a tots els alumnes a partir del 6 anys d’edat i a tot el professorat.

 • Serà obligatori rentar-se les mans amb aigua i sabó o amb solució hidroalcohòlica a l’entrada de cada aula.

 • No està permès menjar dins l’escola.

1.1.  PROTOCOL CLASSES COL·LECTIVES I INDIVIDUALS:

 • Es dividiran els grups per tal de mantenir la distància de seguretat de 1,50 a 2 metres entre cada alumne.

 • És imprescindible assistir a les classes amb el material propi i necessari pel treball de l’alumne (instrument, llibres, partitures, llapis, goma, etc.)

 • El professorat desinfectarà amb solució hidroalcohòlica abans i després del seu ús els instruments, faristols, cadires i banquetes.

 • Els instruments de vent no es podran intercanviar, ni tampoc les canyes i broquets. Excepcionalment, a les classes d’instrument de vent es permetrà l’ús o no de mascareta depenent de l’instrument i l’espai.

 

2. CONTROL DE SÍMPTOMES I GESTIÓ DELS CASOS:

 • Les famílies o l’alumnat major d’edat, es faran responsables de la salut dels seus fills/es i signaran aquest document com a declaració responsable (documents adjunts) a través de la qual:

 • Es manifesten coneixedors de la situació actual de pandèmia i es comprometen a no portar l’infant o adolescent al centre educatiu en cas que presenti simptomatologia compatible amb la COVID19. En aquest cas, cal comunicar-ho immediatament a la direcció del centre.

 • Si durant l’estada al centre l’alumne presenta símptomes – tos, malestar...- se li prendrà la temperatura i, si procedeix, se’l mantindrà en un espai aïllat mentre arriba la família a buscar-lo.

 • En cas de que qualsevol tipus de mesura ens obligui a tancar parcialment o totalment el centre, el claustre de professors mantindrà les classes adaptades a les diferents plataformes on-line.

 

Malgrat les condicions sanitàries per les que estem vivint, estem treballant per aconseguir la màxima normalitat i el benestar de l’alumnat i professorat en tot aquest procés.

 

Moltes gràcies!

Novembre 2020,

L'equip Aula Musical Sagrera

bottom of page